Общи условия

Общи условия за покупко-продажба през уебсайта за електронна търговия YANDI-HANDMADE.COM

(Общи условия)

Използвайки услугите на интернет магазина YANDI-HANDMADE.COM, се счита че приематe Общите условия посочени по-долу в настоящия документ. В случай, че не сте съгласни с Общите условия на YANDI-HANDMADE.COM, моля не използвайте този интернет сайт.

Настоящият документ съдържа Общите условия чрез които „ЯНДИ 91 ЕООД“  с  ЕИК 203539859 , наричано по-долу в текста на този документ YANDI-HANDMADE.COM, предоставя услуги на потребителите си чрез интернет магазина YANDI-HANDMADE.COM . Общите условия по-долу представляват съгласие за сключване на договор за покупко – продажба между лицето съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост „Клиент“, от една страна и YANDI-HANDMADE.COM от друга страна във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронен магазин YANDI-HANDMADE.COM – продукти и стоки.

OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Термини и дефиниции

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

 1. „Уебсайт/сайт“ („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран гр. София  (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 2. “ ЯНДИ 91 ЕООД“  е търговското дружество,със седалище и гр. Черноморец, община Созопол  на управление в гр.Черноморец , ул.Антон Страшимиров 13 , Община Созопол.
 3. „www.YANDI-HANDMADE.COM“ е уебсайт за електронна търговия и продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.
 4. „Клиент“ е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в YANDI-HANDMADE.COM и се е съгласило с настоящите Общи условия.
 5. „Производител“ е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
 6. „Опаковка“ са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.
 7. „Продажна цена“ е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
 8. „Случайно събитие“ е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
 9. „Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 10. „Информационна система /Система“ е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
 11. „Търговски съобщения“ са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 12. „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 13. „Интернет страница“ е съставна и обособена част от уебсайт.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

YANDI-HANDMADE.COM предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в интернет сайта на YANDI-HANDMADE.COM стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в YANDI-HANDMADE.COM изисквания за конкретните стоки.

След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване чрез електронната форма за заявка на предлаганите чрез YANDI-HANDMADE.COM стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ

Доколкото предлаганите от YANDI-HANDMADE.COM стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от YANDI-HANDMADE.COM .

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и YANDI-HANDMADE.COM , възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ И СТОКИТЕ НА YANDI-HANDMADE.COM

YANDI-HANDMADE.COM публикува на страницата на елктронния онлайн магазин  www.YANDI-HANDMADE.COM описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.

ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ СТОКИ И ПРОДУКТИ

Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в YANDI-HANDMADE.COM стоки след като натисне виртуалния бутон „Купи“ на съответните места в Интернет страницата на електронния магазин.

Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното кумулативно извършване на следните действия:

Определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Купи“, обозначен срещу съответна стока;

Преглед на информацията за доставка,попълване на личните данни,избиране на населено място и оточняване на допълнителни бележки към поръчката.

избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;

Заявката за покупка на стока от YANDI-HANDMADE.COM се счита за извършена след натискане на бутона „Поръчвам“.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за YANDI-HANDMADE.COM не възниква задължение за нейното изпълнение.

ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКАТА

Заявката за покупка се приема от YANDI-HANDMADE.COM чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа:

информация за основните характеристики на заявената стока;

нейната продажна цена;

стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка;

избрания от Клиента начин на плащан;

посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.

ЦЕНИ

Всички цени в YANDI-HANDMADE.COM са в български левове, с включен ДДС.

Указаните в YANDI-HANDMADE.COM цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.

Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Цената по предходния раздел и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

в брой от Клиента или от трето лице от името на същия;

по банков път на посочена от YANDI-HANDMADE.COM сметка;

с кредитна или дебитна карта;

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, в срок не по-късно от 3 работни дни от изтичане на срока по чл. 14, ал. 4. от ЗЗП.

ДОСТАВКА

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок:

обикновено до  няколко работни дни след деня на поръчката

достатъчен според обстоятелствата – за чужбина.

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, YANDI-HANDMADE.COM се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса , като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

ПРАВО НА ОТКАЗ

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;

цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл.55 ,ал.3 , има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез YANDI-HANDMADE.COM , като върне стоката в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до YANDI-HANDMADE.COM и да върне стоката с ненарушена цялост. YANDI-HANDMADE.COM е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

При получаване на пратката , проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка .

При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера , който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката .

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА YANDI-HANDMADE.COM

YANDI-HANDMADE.COM се задължава:

да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;

да достави в срок заявената за покупка стока;

да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

YANDI-HANDMADE.COM има право:

да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на YANDI-HANDMADE.COM . YANDI-HANDMADE.COM си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на YANDI-HANDMADE.COM и в клиентския профил Клиента.

да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

YANDI-HANDMADE.COM няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и YANDI-HANDMADE.COM , необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. YANDI-HANDMADE.COM не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на YANDI-HANDMADE.COM (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).